Vedtægter for Horsens Kulturhistoriske Forening

Vedtægter for Horsens Kulturhistoriske Forening


§ 1.

Foreningens navn er Horsens Kulturhistoriske Forening. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.
 

§ 2.

Foreningens formål er:

At formidle kulturhistorisk viden med særlig vægt på emner med tilknytning til lokalområdet, og

at tilgodese medlemmernes interesser for kulturhistorisk viden gennem bl.a. foredrag, ekskursioner og udstillinger, samt

at støtte offentlige kulturhistoriske institutioner i Horsens Kommune efter bestyrelsens beslutning, p.t. Horsens Museum og Byarkivet i Horsens.

Der kan til disse formål etableres arbejdsgrupper til varetagelse af forskellige aktiviteter, fx arbejdsgrupper for amatørarkæologi, for arkivopgaver, for kalenderudgivelse, for Middelalderfestivalen og for andre udadvendte aktiviteter som foredrag, ekskursioner og udstillinger osv. Der kan etableres andre arbejdsgrupper end de nævnte efter beslutning i bestyrelsen.
 

§ 3.

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner. Foreninger, firmaer og institutioner kan optages som støttemedlemmer. Deltagelse i foreningens aktiviteter sker på medlemmernes eget ansvar, idet foreningen ikke har tegnet og ikke skal tegne forsikring for medlemmerne. Indmeldelse sker til et medlem af bestyrelsen.
 

§ 4.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år, således at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer. På første (stiftende) generalforsamling vælges samtlige 7 bestyrelsesmedlemmer. På første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg - hvilke afgøres ved lodtrækning på den stiftende generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Rækkefølgen mellem bestyrelsessuppleanterne afgøres ved lodtrækning. Endvidere vælges 1 revisor og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted til samtlige poster.

§ 5.

Bestyrelsen konstituerer sig straks efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningens medlemmer orienteres om resultaterne af valg og konstituering ved skriftlig meddelelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen skal holde møde mindst 2 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. I bestyrelsesmøderne deltager tillige de valgte bestyrelsessuppleanter. Endvidere kan som observatører deltage 1 repræsentant for Horsens Museum og 1 repræsentant for Byarkivet i Horsens, samt 1 repræsentant for hver arbejdsgruppe, idet bestyrelsen dog kan afgøre, at enkelte punkter på dagsordenen skal behandles uden observatørernes tilstedeværelse. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 6.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes 1 gang årligt inden udgangen af april. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:


1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Aflæggelse af regnskab.

4.      Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt

underskud.

      5.      Fastsættelse af kontingent.
6.      Indkomne forslag.
7.      Valg i henhold til vedtægterne.
8.      Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Senere indkomne forslag kan dog behandles efter generalforsamlingens beslutning herom.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Dette gælder dog ikke i spørgsmål om vedtægtsændringer, hvor der kræves flertal fra mindst 2/3 af de fremmødte, eller om nedlæggelse / opløsning af foreningen, i hvilke spørgsmål der kræves en stemmeflerhed på mindst 2/3 af samtlige medlemmer.

Er der ikke på den ordinære generalforsamling stemmeflerhed på mindst 2/3 som bestemt ovenfor, men dog stemmeflerhed, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til vedtægtsændring eller nedlæggelse / opløsning af foreningen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. På en sådan ekstraordinær generalforsamling kan vedtagelse ske med mindst 2/3 af de fremmødte uanset disses antal. På denne ekstraordinære generalforsamling kan ikke behandles andre spørgsmål end vedtægtsændring eller nedlæggelse / opløsning af foreningen.

Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 25 medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af, hvilke spørgsmål de ønsker behandlet. Sker indkaldelse efter anmodning fra mindst 25 medlemmer, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodningen herom.
 

§ 7.

Foreningens regnskabsår går fra 1. marts til 28. (29.) februar. Den af bestyrelsen udpegede kasserer fører foreningens regnskab på en sådan måde, at der til enhver tid haves en nøje oversigt over foreningens økonomi. Foreningens kasserer har det daglige ansvar for foreningens økonomi med ansvar overfor den øvrige bestyrelse. Foreningens kasserer kan derfor foretage betaling vedrørende foreningens aktiviteter. I tvivlstilfælde afgøres betalingens relevans af formanden eller den samlede bestyrelse. Ved regnskabsårets udgang udarbejder kassereren et årsregnskab, som inden den ordinære generalforsamling skal revideres og godkendes af den valgte revisor. Hverken kassereren eller bestyrelsen i øvrigt kan forpligte foreningen ud over foreningens formue, medmindre en generalforsamling har samtykket hertil. Intet medlem, hverken af foreningen eller af bestyrelsen, hæfter personligt for foreningens eventuelle skyld. Foreningens midler anbringes i anerkendt pengeinstitut.
 

§ 8.

Såfremt et medlem kommer i kontingentrestance og ikke indbetaler kontingentet senest 1 måned efter at være rykket for den manglende betaling, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.
 

§ 9.

I tilfælde af foreningens nedlæggelse / opløsning overgår foreningens nettoformue til Horsens Museum og Byarkivet i Horsens med lige dele, og foreningens eventuelle øvrige aktiver tilgår samme institutioner.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2014..

Del siden